Tietosuojaseloste

1. REKISTERINPITÄJÄ
T:mi OnFit
Y-tunnus: 3209414-4
Uotilantie 3, 37830 Akaa

2. REKISTERIN VASTUUHENKILÖ
Kristian Leppänen

3. REKISTERIN KÄYTTÖTARKOITUS
Valmennussuhde edellyttää, että asiakkaan yhteystietojen lisäksi ajankohtaiset terveystiedot ovat valmentajan käytettävissä turvallisen ja laadukkaan valmennuksen varmistamiseksi.

4. REKISTERIN PITÄMISEN PERUSTE
Rekisteröidyt ovat asiakassuhteessa OnFit kanssa, heidän henkilötietojaan käsitellään asiakassuhteen perusteella ja henkilön omalla suostumuksella.

5. REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ
Asiakkaan perustiedot nimi, henkilö- ja tai y-tunnus, osoite ja yhteystiedot sekä valmennuksen kannalta oleelliset terveystiedot. Lisäksi rekisterissä on tieto asiakkaan ostamista palveluista.

6. REKISTERÖIDYN OIKEUDET
Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet, joiden käyttämistä koskevat pyynöt tulee tehdä osoitteeseen:
onfitakaa@gmail.com

Tarkastusoikeus
Rekisteröity voi tarkistaa tallentamamme henkilötiedot.

Oikeus tietojen oikaisemiseen
Rekisteröity voi pyytää oikaisemaan häntä koskevat virheelliset tai puutteelliset tiedot.

Vastustamisoikeus
Rekisteröity voi vastustaa henkilötietojen käsittelyä, mikäli kokee, että henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti.

Suoramarkkinointikielto
Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojen käyttäminen suoramarkkinointiin.

Poisto-oikeus
Rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietojen poistamista, jos tietojen käsittely ei ole tarpeen. Käsittelemme poistopyynnön, jonka jälkeen joko poistamme tiedot tai ilmoitamme perustellun syyn, miksi tietoja ei voida
poistaa.

On huomioitava, että rekisterinpitäjällä voi olla lakisääteinen tai muu oikeus olla poistamatta pyydettyä tietoa. Rekisterinpitäjällä on velvollisuus säilyttää kirjanpitoaineisto Kirjanpitolaissa (luku 2, 10 §) määritellyn
ajan (10 vuotta) mukaisesti. Tämän vuoksi kirjanpitoon liittyvää aineistoa ei voida poistaa ennen määräajan umpeutumista.

Suostumuksen peruuttaminen
Jos rekisteröityä koskeva henkilötietojen käsittely perustuu ainoastaan suostumukseen, eikä esim. asiakkuuteen tai jäsenyyteen, voi rekisteröity peruuttaa suostumuksen

Rekisteröity voi valittaa päätöksestä tietosuojavaltuutetulle
Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että rajoitamme kiistanalaisten tietojen käsittelyä siksi aikaa, kunnes asia saadaan ratkaistua.

Valitusoikeus
Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle kantelu, jos hän kokee, että rikomme henkilötietoja käsitellessämme voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä.
Tietosuojavaltuutetun yhteystiedot: tietosuoja.fi/fi/index/yhteystiedot.html

7. REKISTERIN SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET
Rekisteröitäviltä itseltään saatavat tiedot joko asiakassuhteen syntyessä tai verkkolomakkeen kautta. Tiedot tarkistetaan tarvittaessa väestörekisteristä, yhdistysrekisteristä, kaupparekisteristä, Asiakastieto Oy:stä tai
vastaavista tietolähteistä.

8. HENKILÖTIETOJEN SÄÄNNÖNMUKAISET LUOVUTUKSET
Henkilötietoja voidaan luovuttaa voimassaolevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittavissa rajoissa tuomioistuimelle, poliisille tai ulosottoviranomaiselle, jos asioiden käsittely joudutaan siirtämään niiden käsiteltäviksi. Tietoja ei muutoin luovuteta valmennusyrityksen ulkopuolelle.

9. REKISTERIN SISÄINEN KÄYTTÖ
Rekisteri on vain henkilökohtaisen valmentajan käytössä. Uudet tiedot syötetään rekisteriin asiakassuhteen alussa. Rekisteriä voidaan käyttää suoramarkkinointi tarkoituksessa, jos asiakas on siihen luvan antanut.
Henkilötietoja käsitellään pääsääntöisesti niin kauan kuin valmennussuhde on voimassa. Tämän jälkeen markkinointilistalta pääsee poistumaan itse jokaisessa lähettämässämme markkinointipostissa olevien
ohjeiden mukaisesti.

10. REKISTERIN SUOJAAMINEN
Rekisterin käyttäminen edellyttää henkilökohtaista käyttäjätunnusta ja salasanaa, jotka ovat vain yrittäjän/valmentajan tiedossa. Tiedot on suojattu tahalliselta ja tahattomalta tuhoutumiselta. Tiedostoista otetut varmuuskopiot säilytetään paloturvallisessa tilassa. Järjestelmän sisäiset tietoyhteydet on toteutettu suojatulla verkolla. Ulkopuoliset yhteydet on suojattu salatulla yhteydellä.

11. TIETOJEN SIIRTO EU:n ULKOPUOLELLE
Henkilötietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

12. AUTOMAATTINEN PÄÄTÖKSENTEKO JA PROFILOINTI
Emme käytä tietoja automaattiseen päätöksentekoon tai profilointiin.